TILBAKE TIL STARTSIDEN

Admiral sommerfugl - migrasjon til og fra Skandinavia og Finland

Vårobservasjoner av Admiral sommerfugl i Norge
Tilbake til fagsiden om Admiral sommerfugl
Ole Terland 230114
Admiral sommerfugl er en ekte migrant, der reproduksjonen om sommeren i Europa nord for Alpene, inkludert Finland og Skandinavia, er en like obligatorisk integrert del av sommerfuglens livssyklus som dens overvintring i Middelhavsområdene. Om sommeren er det for varmt og for tørt i Middelhavsområdene, og om vinteren er den ikke i stand til å overleve nord for Alpene (med små unntak).


Hver vår og forsommer kommer nye Admiral sommerfugler som innvandrere til Norge. De lager en generasjon sommerfugler, som om høsten flyr sørover igjen, til vinterområder sør for Alpene. En fascinerende reise, som de gjør enkeltvis.

2. juni 2011 fant jeg to Admiral sommerfugler ved Lista fyr. Det finnes bare en mulig forklaring: de er kommet over havet fra Danmark: korteste havstrekning er 120 km. Hvis nordlig vind holder 5 m/s, vil den bruke 7 timer på en slik reise, uten mulighet til å hvile eller ta til seg næring.

Høstmigrasjon Falsterbo-Danmark (24 km åpent hav):
1. Dato for migrasjonen varierer fra år til år:
Det kan se ut til at lavere gjennomsnittstemperatur ("tidlig høst") gir tidligere migrasjon, og høyere gjennomsnittstemperatur gir senere utvandring. Dog er hovedtyngden av migrasjonen mellom 15. august og 15. oktober.
2. Grad av skyer:
Lavt antall sommerfugler flyr i overskyet vær, flest i klarvær.
3. Vind:
Ingen migrasjon ved vindstyrke over 5 m/s.
4. Flyretning:
Uten unntak fløy alle Admiral sommerfuglene ut over havet i retning 260 grader. Dette er den retningen som gir kortest flytur til Danmark.
5. Flyhøyde:
3-10 m over havet. Sommerfuglene ble kun fulgt visuelt, uten tekniske måleinstrumenter. Om noen fløy høyere, ville de ikke bli sett av observatøren. Fra Finland og England har radarmålinger vist at sommerfuglene Admiral og Tistelsommerfugl kan fly i en høyde av inntil 2000 m over bakkenivå. I 2000 m høyde er temperaturen 2-3 °C.

Data fra Nord Italia: I klart og vindstille vær, flyr Admiral sommerfuglen i en høyde av ca 1 m over bakken, og den følger terrenget. Den flyr med en hastighet på 14 km/t. Den kan fly 6-8 timer pr dag. Den flyr rettlinjet; bøyer kun av hvis den støter på en større hindring. Admiralsommerfuglen flyr ikke i overskyet vær og/eller ved vind > 6-8 m/s.

Høstmigrasjon fra Finland:
1. Havstrekning er ca 60 km.
Det er påvist at Admiral sommerfuglene flyr over (høyde ikke angitt) synlig område (påvist med radar).
2. Klare dager med kjølig vær (10-13 grader) og med lett vind fra nord: Rikelig migrasjon.
3. På varmere dager med sørlige vinder: Admiral sommerfuglene holdt seg stasjonært i området.
4. Antall utvandrende Admiral sommerfugler: Ut fra målinger på et gitt område, multiplisert opp med en 100 km lang kystlinje, ble det beregnet at minst 500 000 individer forlot Finland.

Migrasjon til/fra Rothamsted (like nord for London, England):
Radarmålinger kan ikke skjelne mellom Admiral og Tistelsommerfugl. I april flyr sommerfuglene nord/nordvest, og i august sørøstlig. Det antas at det er Admiral som flyr sørover om høsten. De flyr mellom 150 og 1166 meter over bakken.

Aversjon mot å fly ut over havet?
Fra Finland og fra Falsterbo flyr Admiral sommerfuglene ut over havet. Men i Nord Italia har Admiral sommerfuglen klar aversjon mot å fly ut over havet: når de når vestkysten av Italia, endrer de kurs, og flyr sørover langs kysten.
Norske observasjoner

Fra Norge foreligger observasjoner gjort i 1976 (Lid G). Lid skriver at det er åpenbart at Admiral sommerfugl trekker sørover om høsten. Han nevner som eksempel observasjoner fra Revtangen på Jæren: Det var en topp av Admiral sommerfugler i tiden 15.-22. september dette året. De fleste "drev" mot sør. Den 15. september ble det observert 150 Admiral sommerfugler, og dagen etter ble det observert et sted mellom 150 og 200 Admiral sommerfugler. Alle Admiral sommerfuglene på Revtangen fløy lavt, dvs mellom 0,5 og 3 m over bakken, de fleste i en høyde av 1-2 m over bakken.

I Nord Italia var det satt opp en rekke tellestasjoner mellom Firenze og vestkysten av Italia, en avstand på ca 70 km. Forskerne fant at helt ute ved kysten var det markert flere Admiral sommerfugler enn på tellestasjonene som lå lengre fra kysten. Det er mest sannsynlig at Admiral sommerfugl flyr sørover til den møter kysten, og akkumuleres der, slik som ved Revtangen. På samme måte som i Nord Italia, hvor sommerfuglene fløy sørover langs vestkysten, flyr trolig Admiral fra Revtangen i sørlig retning langs kystlinjen. Jeg gjetter at når Admiral sommerfuglen kommer så langt sør at kysten begynner å gå i klart østlig retning, kan det være at de legger ut over havet i retning mot Danmark. Lista er et slikt punkt. Men hvor punktet er, vites ikke.
Admiral sommerfuglens overvintring
Stefanescu har fulgt Admiral sommerfugler i et område i Catalonia i Sør Spania: Om våren forlater de fleste Admiral sommerfuglene området og flyr nordover, og Mellom Europa og Nord Europa inkludert Skandinavia blir rekolonisert av Admiral sommerfugler. Om sommeren er Catalonia så å si fritt for Admiral sommerfugler. I oktober kommer Admiralsommerfuglene tilbake til Catalonia, og rekoloniserer vinterområdene. I løpet av vinteren foregår ny formering. Det er en ny generasjon sommerfugler (enn dem som kom om høsten) som flyr nordover neste vår. Sagt på en annen måte: Admiralsommerfuglene som er klekket i Norge i løpet av sensommeren bidrar til livssyklusen til Admiral sommerfugler.
Admiral sommerfugl, fotografert 1. oktober 2011, Ulset (Åsane), Bergen.
En fantastisk fin dag. Det er fullt mulig at denne sommerfuglen kan nå vinterområdene i Catalonia! Men først må den komme seg til Lista! Da trengs nektar, mye nektar!

Som en skjønner av teksten over, flyr Admiral sommerfugler sørover med nordlig medvind, dersom vindstyrken er lavere enn 5 m/s. La oss si at nordavinden holder 2,5 m/s. Det blir 9 km pr time i medvind. I løpet av en dag kan vinden alene føre sommerfuglen over store avstander.

Mikkala har estimert at Admiral sommerfuglen bruker 5 uker fra de forlater Finland til de ankommer Catalonia, en avstand på 3000 km. Dette betyr at i gjennomsnitt flyr Admiral sommerfuglen 85 km pr dag. Men vi vet at mange dager er været slik at sommerfuglen må være stasjonær ("værfast"). Det betyr at de dagene sommerfuglen flyr, må den fly svært lange avstander, drevet av egen fremdrift (14 km/t) og medvind, inntil 5 m/s (18 km/t), maksimalt kanskje 30 km/t, i 6 - 8 timer eller 180 - 240 km på en dag.

Under Monark sommerfuglenes høsttrekk vil de som flyr lengst tilbakelegge 3600 km, fra sommerområdene i Canada til overvintringsstedet i Mexico. Det er vanskelig å tenke seg at Monark sommerfuglen kan klare dette ved egen fremdrift. Også Monark sommerfuglene blir på samme sted når det er sørlige vinder. De tar til vingene når det er nordlige/nordvestlige vinder. Monark sommerfuglen kan fly i opptil 1250 m over bakken, og kan oppnå inntil 50 km/t ved å utnytte vinden.

Monark sommerfuglen har innebygd tidskorrigert solkompass hvilket betyr at Monark sommerfuglen flyr mot solen, men korrigerer kursen etter den innebygde 24 timers døgnklokke. Vi må anta at Admiral sommerfuglen også har dette.

Admiral sommerfuglen dør ved lavere temperaturer (estimert til lavere enn 5 °C).
Ut fra det faktum at den har utviklet evne til å migrere mellom klimasoner slik at den aldri utsettes for temperaturer under vannets frysepunkt, synes det logisk at den ikke samtidig har utviklet vinterherdighet.
Sitronsommerfuglen som er en standsommerfugl, har derimot utviklet en så uttalt vinterherdighet at den ikke engang søker beskyttelse mot lave temperaturer.
Litteratur:
Falsterbo-Danmark:
Brattström O, Kjellén N, Alerstam T, Åkesson S. Effects of wind and weather on red admiral, Vanessa atalanta, migration at a coastal site in southern Sweden. Animal Behaviour 2008;76:335-344. (Artikkelen er i sin helhet fritt tilgjengelig på internett).

Migrasjon fra Finland:
Mikkola K. Red admirals Vanessa Atalanta (Lepidoptera: Nymphalidae) select northern winds on southward migration. Entomol Fenn 2003;14:15-24. (Jeg har kun lest sammendraget, artikkelen er ikke fritt tilgjengelig på internett).

Mikkola K. The red admiral butterfly (Vanessa atalanta, Lepidoptera: Nymphalidae) is a true seasonal migrant: an evolutionary puzzle resolved? Eur J Entomol 2003,100:625-626.

Radarmålinger i Rothamsted, England:
Poster kan hentes fra denne internettadressen: http://www.rothamsted.ac.uk/insect-survey/NesbitPoster.pdf

Admiral sommerfugl overvintring i sørlige Spania:
Stefanescu S. The nature of migration in the red admiral butterfly Vanessa atalanta: evidence from the population ecology in its southern range. Ecological Entomolog 2001;26: 525-536 (Jeg har kun lest sammendraget, originalartikkelen ikke fritt tilgjengelig på internett).

Monark sommerfuglens migrasjon:
Brower LP. Monarch butterfly orientation: missing pieces of a magnificient puzzle. J Exp Biol 1996;199:93-103. (Artikkelen er i sin helhet fritt tilgjengelig på internett).

Admiral sommerfugl, høsttrekk i Nord Italia
Benvenuti S, Dall-Antonia P, Ioale P. Migration pattern of the red admiral, Vanessa atalanta L. (Lepidoptera, Nymphalidae), in Italy. Boll Zool 1994; 61: 343-35. (Artikkelen er i sin helhet fritt tilgjengelig på internett).


Observasjoner fra Norge
Lid G. Observasjoner av Admiralen i Norge i 1976. Atalanta Norvegica, 1977;3:18-23. Artikkelen finnes i sin helhet som PDF format fritt tilgjengelig på nettet.